Kaikki sivun toiminnot eivät toimi oikein Internet Explorer selaimella! Suosittelemme käyttämään selaimena joko Google Chromea, Firefoxia, Safaria tai Microsoft Edgeä.

 Yhtiön ratkaisu 
 
Medixine on suomalainen terveysteknologiayritys, jonka kattavaa etäseurannan ohjelmistoalustaa voidaan käyttää minkä tahansa sairauden hoitoon ja seurantaan. Yhtiö toimii tällä hetkellä aktiivisesti Yhdysvalloissa sekä seitsemässä Euroopan maassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, UK, Espanja, Portugal). 
 
Yhtiön teknologia tuo kaikki potilaan etäseurantaan tarvittavat ja sitä tukevat työkalut helposti ammattilaisen ja potilaan ulottuville. Järjestelmä nostaa esiin ammattilaisten huomiota vaativat potilaat, joten hoitoa voidaan optimoida entistä paremmin ja puuttua toimenpiteitä vaativiin tilanteisiin jo varhaisessa vaiheessa. 
 
Huomattavat kasvunäkymät 
 
Nykyisten asiakkaiden skaalatessa Yhtiön palvelua samalla, kun uusien asiakkaiden kautta saatavat mahdollisuudet ovat alkaneet konkretisoitua, Yhtiö on löytänyt itsensä nopeasti tilanteesta, jossa se ei pysty vastaamaan kaikkeen kysyntään. 
 
Erityisesti siirtyminen USA:n markkinoille nykyisen asiakkaan kanssa tapahtui oletettua nopeammin. Etäseurantapalvelun käyttö USA:ssa alkoi ensimmäisessä osavaltiossa elokuussa. Kyseisen asiakkaan käytön skaalautuminen on tuonut Yhtiölle ennennäkemättömät kasvunäkymät, mutta asiakkaan vaatimukset ja tarve kasvun tuelle vaativat paljon resursseja. 
 
Asiakkaan suunnitelmissa on laajentaa käyttö 17 osavaltioon heti vuoden 2023 alussa, palvelu laajenee lopulta kansalliseksi palveluksi. Kyseinen Yhdysvalloissa toimiva asiakas on markkinajohtaja omalla alallaan, liikevaihto on yli 2 miljardia dollaria ja asiakas palvelee parhaillaan yli 2 miljoonaa potilasta 48:ssa osavaltiossa, yli tuhannen toimipisteen kautta. 
 
Merkittäviä edistysaskeleita 
 
Nestlé Health Science on ollut tyytyväinen Medixinen alustalla toimivaan palveluunsa UK:ssa, ja valmistautuu laajentamaan palvelua Saksaan. 
 
Linde on parhaillaan laajentamassa etäseurannan palveluaan uusiin maihin, sekä kytkemässä uusia palveluita Medixinen alustaan. 
 
Toukokuussa 2022 Yhtiö allekirjoitti yhteistyösopimuksen Rochen kanssa, joka alkaa kehittää ja markkinoida etäseurantapalveluja Medixinen teknologiaan perustuen. Etäseurannan vaikuttavuutta mitattiin vastikään kliinisessä pilotissa: 
 
●       Sydämen vajaatoimintapotilaiden sairaalakäyntien määrä väheni 51 % 
●       Ensiapukäyntien määrä väheni 47 %  
●       Potilaiden kokemus asiakaslähtöisyydestä ja yhteistoiminnasta hoitohenkilökunnan kanssa parani hankkeen aikana 
●       Potilaille tehdyn masennusmittauksen (PHQ2) arvo laski keskimäärin 0,88:sta 0,33:een  
●       Kokonaissäästö hoitokustannuksissa (palvelun aloituskustannus mukaan lukien) oli 36 %. 
 
Medixinen tavoitteet 
 
Yhtiön kasvutavoitteet voivat toteutua jo pelkästään nykyisten asiakkaiden liiketoiminnan nähtävissä olevalla skaalautumisella. Yhtiö pyrkii varmistamaan myös mahdollisuutensa laajentaa toimintaa kokonaan uusien asiakkaiden kanssa. Tämän myötä Yhtiö näkee kasvun mahdollisuudet jatkossa voimakkaampina kuin koskaan aiemmin. 
 
Yhtiön liikevaihtotavoite vuodelle 2025 on hyvän kasvun tavoitteessa 19,5 M€ ja voimakkaan kasvun tavoitteessa 33 M€. 
 
Yhtiön pääosakkeenomistajien tavoitteena on ollut kasvattaa liiketoimintaa ja arviolta vuoden 2024 loppuun mennessä tehdä exit siten, että kaikki osakkeenomistajat pääsevät myymään omaa omistusosuuttaan vastaavan osuuden. Todennäköisimpänä exitin toteutumistapana Yhtiö pitää Yhtiön myyntiä suurelle kansainväliselle toimijalle, joka haluaa varmistaa oman liiketoiminta-asemansa. 
 
Merkintäpalkkio 
 
Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio perjantaihin 9.12.2022 kello 23.59.59 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 9.12.2022 kello 23.59.59 jälkeen tehdyistä sijoituksista.

plattakuva1.png 450.4 KB

 

Jätä yhteyspyyntö ja olemme sinuun yhteydessä!

Kysymykset ja vastaukset

Täältä löydät muiden sijoittajien kysymiä kysymyksiä ja kohdeyhtiön antamia vastauksia.
Kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu sellaisille kohdeyhtiötä koskeville kysymyksille, joihin ei löydy vastauksia kierroksen sijoitusmateriaaleista (sijoitusmuistio, markkinointiliite tai perustietoasiakirja). Käythän materiaalit läpi, ennen kuin lähetät kysymyksesi.
Kierroksen etenemiseen ja sijoituksen tekemiseen liittyvät ja kaikki muut kuin kohdeyhtiölle osoitetut kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@springvest.fi.
Kerääkö Medixine itse potilaiden tietoja, vai meneekö ohjelmisto suoraan asiakkaan tietojärjestelmään? Kantaako yhtiö siis GDPR-riskiä, vai onko riski asiakastietojen asianmukaisesta käsittelystä asiakasyhtiöllä?
Asiakasyhtiö toimii Yhtiön tuotteita käyttäessään henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä (data controller) ja vastaa henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. Yhtiö ei kerää itse potilaiden henkilötietoja.
1. Miten Medixine eroaa Kaiku Health- yrityksestä ja heidän sovelluksestaan, kilpailuedut, onko suora kilpailija? 2. Myös Hus:lla on oma puhelinseurantaohjelma, onko tietoa eroavaisuuksista tähän?
Kaiku Health on erinomainen syöpäsairauksien hoitoon ja oireiden seurantaan tarkoitettu ratkaisu. Medixine-ratkaisu ei kohdistu yhden tietyn sairauden seurantaan vaan antaa asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää teknologiaamme useiden eri sairauksien ja tilojen etäseurantaan. Kaiku on siis sairausspesifi ratkaisu ja Medixine puolestaan kokonaisvaltainen etäseuranta-alusta. Ratkaisumme ja liiketoimintamallimme eroaa siis huomattavasti, vaikka molemmista löytyykin samoja piirteitä. Voisimme olla suorassa kilpailussa tapauksessa, jossa haettaisiin ratkaisua syöpäsairauksien etäseurantaan.
 
Tietojemme mukaan HUS:lla ei ole käytössä etäseuranta-alustaa. Eri ratkaisuja on kartoitettu ja käytetty tutkimusprojekteissa, joissa olemme itsekin mukana (https://medixine.com/motivating-hypertensive-patients-to-their-own-treatment/). HUS:llä on käynnistynyt vuoden 2022 alussa etäseuranta-alustan hankinta, jossa olemme aktiivisesti mukana. Hanke on edennyt ja odotamme tarjouspyyntöä vuoden 2022 lopussa tai vuoden 2023 alussa. (refhttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/65123/notice/92609/overview)
Onko Medixine vastuussa hoitovirheestä, joka johtuu ohjelmistossa mahdollisesti tapahtuvan bugivirheen vuoksi. Kuka on vastuussa jos esimerkiksi kerättävä data ei jostain syystä mene ikinä perille tai mittaustulos vääristyy ja potilas menehtyy tästä johtuvan hoitovirheen vuoksi? Miten tähän on varauduttu vai nähdäänkö tätä ongelmana?
Yhtiön tuotteita käyttävät terveydenhuollon yksiköt vastaavat potilasturvallisuudesta ja siitä, että ne käyttävät lääkinnällisiä laitteita valmistajan ilmoittaman käyttötarkoituksen ja -ohjeistuksen mukaisesti ja turvallisesti. Käyttäjäorganisaation vastuulla on myös lääkinnällisten laitteiden käytön vastuuhenkilön nimeäminen omassa yksikössään, sekä se, että henkilökunnalla on turvallisen käytön vaatima koulutus ja kokemus. Yhtiön tuotteita ei ole tarkoitettu terveydentilan hengenvaarallisten muutosten ennustamiseen ja seurantaan. Tuotteita ei myöskään ole tarkoitettu käytettäväksi hätätilanteissa tai kriittisille potilaille. Kerättyjä tietoja ei tule käyttää aikakriittisiin päätöksiin kuoleman, pitkäaikaisen vamman tai muun vakavan terveydentilan heikkenemisen välttämiseksi.

Yhtiö valmistaa tuotteensa ISO 13485 -sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti. Laatujärjestelmään kuuluu olennaisena osana ISO 14791:n mukainen riskienhallinta, IEC 62304:n mukaisesti tuotteille tehtävät tarkastukset ja validointi sekä kliininen arviointi, joilla osoitetaan yleisten turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten mukaisuus. Ilmoitettu laitos TÜV SÜD tarkastaa Yhtiön tuotteiden vaatimustenmukaisuuden.

Yhtiö jakaa tuotteiden mukana turvallisuutta koskevia tietoja ja antaa koulutusta käyttäjille. Yhtiö kerää proaktiivisesti tietoja asiakkailta tuotteiden kliinisessä seurannassa ja varmistaa tällä, että tuotteita käytetään Yhtiön antaman käyttötarkoituksen ja -ohjeistuksen mukaisesti, Yhtiö saa tietoa jolla arvioidaan hyöty-riskisuhteen säilyminen hyväksyttävällä tasolla ja tunnistetaan mahdollinen laitteen systemaattinen virheellinen käyttö. Vastuu tuotteen virheellisestä käytöstä on tuotetta käyttävällä asiakasyhtiöllä.
Kuinka isona riskinä nähdään tarpeeksi osaavan henkilökunnan ja koodareiden rekrytointi mahdollistamaan kasvutavoitteet? Kuinka pitkällä henkilöstön rekrytoinnit ovat vai käyttääkö yhtiö ulkopuolisia koodareita?
Osaavan henkilökunnan löytäminen on Yhtiölle erittäin tärkeää ja haasteet työvoiman saatavuudessa on huomioitu. Yhtiö pystyy tarjoamaan mielenkiintoisia tehtäviä merkityksellisessä työssä ja onkin onnistunut rekrytoinneissaan erittäin hyvin. Lisäksi Yhtiön nykyiset työntekijät ovat hyvin verkostoituneita ja usea rekrytointi on tehty työntekijöiden suositusten pohjalta.

Kaikki Yhtiön tarvitsema ydinosaaminen löytyy Yhtiön omasta henkilöstöstä ja kehitystyötä tehdään pääsääntöisesti oman henkilöstön voimin. Tämän lisäksi Yhtiö hyödyntää toiminnassaan myös hyväksi todettuja ulkopuolisia asiantuntijoita ja koodareita tarpeen mukaan. Ulkopuolinen työvoima mahdollistaa nopean työvoiman lisäämisen sekä joustavan tavan hankkia erikoisosaamista lyhytaikaisempaan tarpeeseen.
Kierros on päättynyt - Kysymyslomake on suljettu
×